Bản quyển tác giả

LegalLink tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác định khả năng bảo hộ, tư vấn về việc đăng ký và các thủ tục khác nhằm đạt được ưu thế tối đa trong việc cấp lixăng và bảo hộ quyền tác giả. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả;

Nghiên cứu về quyền sở hữu và khả năng bảo hộ;

Tư vấn về việc đăng ký, sử dụng và bảo hộ;

Thương lượng và soạn thảo hợp đồng liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu, lixăng, chuyển nhượng và thu phí bản quyền (theo hợp đồng lixăng các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả;

Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm); và

Giải quyết tranh chấp quyền tác giả.

 

Scroll to Top