Sáng chế

LegalLink cung cấp các tư vấn mang tính thực tiễn, sáng tạo và luôn hướng tới thị trường nhằm giúp khách hàng bảo hộ và quản lý có tính chiến lược hệ thống sáng chế của quý khách hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Đăng ký Sáng chế (bao gồm việc soạn, dịch và nộp đơn đề nghị đăng ký sáng chế, đồng thời tư vấn khách hàng về khả năng đăng ký và bảo hộ sáng chế);
  • Xây dựng chiến lược bảo hộ (gồm việc tư vấn và hỗ trợ thiết lập các chương trình/chiến lược bảo hộ sáng chế);
  • Lixăng sáng chế (bao gồm cấp lixăng sáng chế và cross-licensing work);
  • Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới sáng chế (gồm vi phạm sáng chế, phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế, khởi kiện liên quan tới tranh chấp độc quyền sáng chế, và các giải pháp giải quyết tranh chấp sáng chế khác).

 

Scroll to Top